Hippolis tiedottaa

Yritystukien haku on alkanut

Tässä ovat aluksi kuvattuina maaseudun uuden, käynnistyneen CAP 27-rahoituskauden mahdollisuudet yrityksille. Muita yritysinvestointirahoitusmahdollisuuksia on kuvattu alempana.


MAASEUDUN YRITYSTUET

Uusi rahoituskausi 2023‒2027 | CAP27 on käynnistynyt ja sitä myöden myös maatalouden yritystukien haku avautunut. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia aloittaville ja laajentaville yrityksille toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen maaseutualueilla. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. Rahoituksen suuntaaminen perustuu Manner-Suomen maaseutuohjelman ja sen alueellisten osioiden painotuksiin ja valintakriteereihin.

Rahoituksia kannattaa hakea ja olla rohkeasti yhteydessä linkeissä mainittuihin tahoihin – he antavat mielellään lisätietoja sekä rahoituksista että hakemisesta.

Aloittavan yrittäjän tuet

Jos olet aloittamassa yritystoimintaa tai suunnittelet yrityksen perustamista, voit saada käynnistystukea yritystoiminnan kokeiluun, käynnistystuen tai investointituen hakemisen valmisteluun, osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen tai olemassa olevan yrityksen ostamisen suunnitteluun.

Lisätietoja

Yrityksen investointi- ja kehittämistuet

Jos yrityksesi sijaitsee maaseudulla, voit saada tukea yritystoiminnan kehittämiseen, yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen investointeihin tai kehittämisen tai investoinnin edellytysten selvittämiseen ja hakemisen valmisteluun.

Lisätietoja

Mikroyritysten energiainvestoinnit

Voit saada Leader-ryhmän kautta tukea investointeihin, joiden avulla lisäät uusiutuvan energian osuutta yrityksesi omaan käyttöön tarvittavasta energiasta. Voit hankkia tuella esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.

Lisätietoja

Leader yritystuet

Suomessa on yli 50 Leader ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi lisäten paikallista elinvoimaisuutta. Leader yritystukia myönnetään, jotta saadaan lisää mikroyrityksiä maaseudulle ja kehitetään olemassa olevia kestävästi, maaseudun kilpailukyky paranee ja maaseutuasukkaiden toimeentulo ja hyvinvointi kohenee.

Lisätietoja ja paikallisten Leader ryhmien yhteystiedot

MUUT YRITYSTUET

ELY-keskusten yritysrahoitus

ELY-keskukset tukevat pienten ja keskisuurten suomalaisten yritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Tavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen, pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Yritysten tukemisella kannustetaan yrityksiä uudistumaan ja tavoittelemaan kestävää kasvua ja tuottavuutta.

Lisätietoja

Yrityksen kehittämisavustus EAKR

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Rahoitettavan hankkeen tulee soveltua johonkin EAKR-ohjelman erityistavoitteeseen sekä täyttää yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisedellytykset, joista löytyy lisätietoa alueittain:

Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomessa Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Pohjois-Suomessa kannattaa katsoa myös Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF), joka sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi –ohjelmaan. Suomessa rahoitusta voidaan hyödyntää alueilla, joilla vähennetään turpeen energiakäyttöä ja vauhditetaan vihreää siirtymää. Rahoitus tulee käyttöön koko Pohjois-Suomen alueella.

Rahastolla tuetaan muun muassa seuraavia toimenpiteitä: Liiketoiminnan uudistamista, kansainvälistymistä ja elinkeinoelämälähtöistä tki-toimintaa. Osaamisen kehittämistä ja uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia sekä vastataan paikallisiin ja alueellisiin työvoimatarpeisiin. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja. Turvetuotantoalueiden ennallistamista ja jatkokäyttöä.

Lisätietoja

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätietoja

Sähkön ja lannoitteiden kustannustuki

Sähkön kustannustuki ja lannoitteiden kustannustuki ovat haettavista Valtiokonttorista 1.6. klo 9.00 alkaen. Tuen hakuaika päättyy 31.7. klo 16.15. Tuki koostuu sähkön kustannustuesta ja lannoitteiden kustannustuesta. Sähkön kustannustukea myönnetään ammattimaisille maatalouden harjoittajille ja ammattimaisille vesiviljelijöille. Lannoitteiden kustannustukea myönnetään ammattimaisille maatalouden harjoittajille kasvukautta 2023 varten ostetuista lannoitteista.

Lisätietoja

Maaseudun yritystukia sekä EAKR-rahoitusta haetaan sähköisten järjestelmien kautta ja sitä varten täytyy olla suomi.fi -tunnukset kunnossa. Yrityksen puolesta voi asioida henkilö, jolla on kaupparekisteriin tai YTJ:n merkitty nimenkirjoitusoikeus. Mikäli hakemuksen täyttää henkilö, jolla ei ole yrityksen nimen-kirjoitusoikeutta, tulee yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen vastuuhenkilön tehdä valtuutus Suomi.fi -palvelussa.

Paikalliset yrityskeskukset sekä ProAgria auttavat myös tarvittaessa.


Lähteet:
Ruokavirasto: Maaseudun yritystuet vuosina 2023–27
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/. Viitattu 30.6.2023
Maaseutu.fi: Rahoitusta yrityksille.
https://maaseutu.fi/yrittajalle/ . Viitattu 30.6.2023
Leader: Rahoitus.
https://leadersuomi.fi/rahoitus. Viitattu 30.6.2023
ELY-keskus: Yritysrahoitukset
https://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus. Viitattu 30.6.2023
Rakennerahastot: Yrityksen kehittämisavustus
https://rakennerahastot.fi/yritysrahoitus. Viitattu 30.6.2023
Business Finland: Business Finlandin rahoituspalvelut
 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus. Viitattu 30.6.2023
Valtiokonttori: Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/maatalouden-ja-vesiviljelyalan-kustannustuki/. Viitattu 30.6.2023
Suomi.fi: Valtuudet
https://www.suomi.fi/valtuudet. Viitattu 30.6.2023

Lisätietoja:

Hippolis ry

Erja Mattila |erja.mattila@hippolis.fi | puh. 045 111 7754 (lomalla 10.7.-4.8.)
Sanna Mäki-Tuuri | sanna.maki-tuuri@hippolis.fi | puh. 040 733 8081 (lomalla 3.-28.7.)