Raportteja ja julkaisuja hevosalalta

Kuiviketilanneselvitys 2023

Turve on pitkään ollut yksi yleisimmistä kotieläinten kuivituksessa käytetyistä materiaaleista erityisesti sen hyvien kuivikeominaisuuksien, saatavuuden ja kilpailukykyisen hinnan vuoksi. Ilmasto- ja ympäristösyistä aiheutuvat paineet turpeen käytön vähentämiseksi ovat kuitenkin jo vaikuttaneet heikentävästi kuiviketurpeen saatavuuteen ja hintaan. Tarve ottaa käyttöön turvetta täydentäviä ja korvaavia kuivikemateriaaleja kasvaa kovaa vauhtia. Samalla myös kilpailu niistä lisääntyy. Kuivikemarkkinat ovat tällä hetkellä suurten muutosten alla. Seurauksena on tullut akuutti tarve selvitykselle, jossa tarkastellaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti turpeen ja muiden kuivikemateriaalien käyttöä ja saatavuutta sekä arvioidaan niihin liittyviä tulevaisuudennäkymiä ja kehitystarpeita.

Hevosalan vaikuttavuusanalyysi 2023

Hevosalan vaikuttavuusanalyysi tarkastelee viittä vaikuttavuustekijää. Taloudellisen arvon lisäksi perinnebiotoopeilla laiduntava hevonen auttaa säilyttämään mm. 38 uhanalaista eliölajia. Helmikuussa 2023 valmistunut hevosalan vaikuttavuusanalyysi hahmottaa ensimmäistä kertaa syvemmin hevosalan sosiaali-, talous-, ja ympäristöhyötyjä yhteiskunnalle.

Hevostaloustyöryhmän loppuraportti: Vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa 2022

Työryhmän tehtävänä oli selvittää raviurheilun ja hevoskasvatuksen tilannetta yhdeksänkohtaisen tehtävänannon perusteella. Sen lisäksi työryhmä laati kymmenen kohdan listan keskeisimmistä havainnoistaan.
”Avainsanoja ovat hyväksyttävyys, vastuullisuus, vaikuttavuus ja elinvoima”, työryhmän puheenjohtaja, Ponsse Oyj:n hallituksen jäsen Juha Vidgrén kertoo.
”Tärkeää on saada ravialalla tarvittavia uudistuksia tehtyä ja sen kautta alan tunnusluvut nousu-uralle. Hevosala on merkittävä toimija, mutta potentiaalia on parempaankin. Kun myös hevostalouden rahoitus on siirtynyt osaksi valtion budjettia, on entistä tärkeämpää pystyä osoittamaan tukieurojen vaikuttavuus”, hän lisää.