Simuhepo – Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan

Hevoset tarjoavat monelle työn ja elinkeinon sekä vapaa-ajan harrastuksen niin maaseudulla kuin urbaanissa kaupunkiympäristössäkin. Hevosala työllistää Suomessa noin 6500 henkilöstötyövuoden verran, mikä tarkoittaa, että ala on suuruusluokaltaan samassa kategoriassa esimerkiksi Lapin matkailun kanssa. Toisin sanoen Suomessa on noin 16 000 tallia ja yli 70 000 hevosta.

Hevosten positiivinen vaikutus ympäristöön ilmenee niin luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä kuin hiilensidonnan edistäjänäkin, mutta toimintaan liittyy kuitenkin myös ympäristöllisiä haasteita, erityisesti vesistön sekä maankäytön osalta, joita ei sovi vähätellä. Hevostaloudesta tuleva mikrobi- ja ravinnekuormitus on jäänyt vähemmälle huomiolle verrattuna maataloudesta ja muusta kotieläintaloudesta aiheutuvaan kuormitukseen. Hevosen lannasta huuhtoutuvat ravinteet ja mikrobit voivat olla paikallisesti merkittävä vesistöjen hygieenistä ja ekologista laatua heikentävä tekijä. Hevostaloudessa vesistökuormitusta aiheuttavat erityisesti tarha-alueiden valumavedet. Tarhavesien ravinne- ja ulostemikrobimäärät voivat olla moninkertaisia viljelypeltojen valumavesiin verrattuna.

Ympäristöasioiden huomioiminen hevosalalla on tärkeää, koska hevostallit ovat erottamaton osa ympäristöään. Talliympäristön huolellinen hoito hyödyttää niin hevosia kuin luontoa ja edistää myös ihmisten terveyttä sekä hyvinvointia. Lisäksi se tukee kestävää kuluttamista, kiertotaloutta ja parantaa tallin houkuttelevuutta entistä ympäristötietoisempien kuluttajien silmissä.

Hippolis on ollut osana ”Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan” -hanketta, jonka aikana kehitettiin informatiiviset simulaatiomallit. Simulaatiomallien tavoitteena on lisätä tietoisuutta hevosalan vesistövaikutuksista sekä tarjota keinoja vesistökuormituksen ehkäisyyn. Lisäksi hankkeen aikana on tuotettu muuta kirjallista materiaalia, kuten simulaatiomalleihin liittyvä alkuinfo ja video sekä opas hevosalan vesistöllisistä ympäristövaikutuksista ja niiden ehkäisemisestä. Näiltä sivuilta löydät hankemateriaalin ja linkit simulaatiomalleihin. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä hevosalan toimijoille, kunnille, ympäristöalan viranomaisille sekä muutoin aiheesta kiinnostuneille.

Hankkeen toteuttajajäsenenä ovat olleet HAMK Bio -tutkimusyksiköltä hankkeen projektipäällikkö FM Josefiina Ruponen, Luonnonvarakeskukselta Johtava tutkija Markku Saastamoinen sekä Hippolikselta projektikoordinaattori Sanna Mäki-Tuuri ja projektipäällikkö Erja Mattila.

Yhteistyössä:

Materiaalin selaamisohjeet

Pääset siirtymään sivunäkymästä toiselle alapalkissa olevista nuolista tai viemällä hiiren osoittimen alapalkissa näkyvälle katkoviivalle haluttuun kohtaan. Alapalkin saa tarvittaessa esiin siirtäessäsi hiiren osoittimen sivunäkymän alaosaan.

Alapalkin sijasta voit halutessasi klikata hiirellä sivunäkymän vasemmasta tai oikeasta laidasta, joista pääset siirtymään edelliselle tai seuraavalle sivulle. Materiaaliin upotetut linkit toimivat suoraan klikkaamalla.

Testaa hevostallisi vesistöystävällisyys, tekijä suvi Hamunen

Tervetuloa käyttämään simulaatiomalleja!
Simulaatiomallien tavoitteena on lisätä tietoisuutta hevosalan vesistövaikutuksista sekä tarjota keinoja vesistökuormituksen ehkäisyyn.

Simulaatiomalli TARHA
Tämän mallin avulla voit arvioida hevostallisi vesistön lähellä olevien tarha-alueiden vesistökuormitusta ja testata, miten voit vähentää sitä.

Simulaatiomalli LANTALA
Tämän mallin avulla voit arvioida hevostallisi lannan varastoinnin vesistökuormitusta ja testata, miten voit vähentää sitä.

Simulaatiomalli LAIDUN
Tämän mallin avulla voit arvioida hevostallisi vesistön lähellä olevien laidunalueiden vesistökuormitusta ja testata, miten voit vähentää sitä.

Hankkeessa julkaistiin opas hevostallien vesistöllisten ympäristövaikutusten hallintaan ja se on ladattavissa alta (pdf, 5,1 Mt)

Lataa tästä

Tai voit selailla opasta tästä. Kuvan oikeassa alareunassa on kaksipäinen nuoli ja siitä saat oppaan auki koko näytölle.

Opas

Materiaalin selaamisohjeet

Pääset siirtymään sivunäkymästä toiselle alapalkissa olevista nuolista tai viemällä hiiren osoittimen alapalkissa näkyvälle katkoviivalle haluttuun kohtaan. Alapalkin saa tarvittaessa esiin siirtäessäsi hiiren osoittimen sivunäkymän alaosaan.

Alapalkin sijasta voit halutessasi klikata hiirellä sivunäkymän vasemmasta tai oikeasta laidasta, joista pääset siirtymään edelliselle tai seuraavalle sivulle. Materiaaliin upotetut linkit toimivat suoraan klikkaamalla.

Tässä materiaalissa esitellään hevostalleille soveltuvia valumavesien käsittelymenetelmiä, joiden avulla on mahdollista vähentää ulkoalueilta huuhtoutuvien vesien ravinnepitoisuuksia ja ehkäistä vesistöjen rehevöitymistä ja sinilevien runsastumista. Materiaalin tarkoitus on auttaa sopivien käsittelymenetelmien valinnassa ja vertailussa., tekijä suvi Hamunen

Hankkeen tavoitteena on lisätä simulaatiomallinnuksen avulla hevostallien pitäjien tietoisuutta ympäristönhoidosta sekä vähentää ravinne- ja mikrobivalumien määrää vesistöihin.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja muiden organisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettua ympäristötietoa sekä lainsäädännön vaatimuksia jalkautetaan hevosalan toimijoille aktiivisen vuoronvaikutuksen ja virtuaalisen simulaatiomallinnuksen avulla ja edelleen käytännön toimenpiteiksi pilottikohteiksi valituilla alueilla ja hevostiloilla.

Hankkeen tuotoksena tallien haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät ja lannan loppukäyttäjien ja hyödyntäjien välinen yhteistyö lisääntyy. Lannan käsittelyssä ja lantalogistiikassa syntyy toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Ravinteiden ja terveydelle haitallisten mikrobien pääsy valuma- ja hulevesien mukana vesistöihin ja muuhun ympäristöön tehostuu tietoisuuden lisääntyessä edullisista vesienkäsittelyratkaisuista sekä toimintatavoista, joilla on positiivinen vaikutus myös hevosten hyvinvointiin. Hevosalan ympäristövaikutuksia käsittelevien tutkimusten ja hankkeitten tuloksia ja lainsäädännön vaatimuksia saadaan uudella tavalla jalkautettua tehokkaasti tilatasolle simulaatiomallinnusta hyödyntämällä.

 Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät hevostenomistajat ja tallinpitäjät, jotka saavat kohdistettua neuvontaa ympäristöasioista. Kunnat ja niiden ympäristöviranomaiset saavat tietoa edullisista ratkaisuista sekä simulaatiomalleista tehokkaan työkalun ympäristöneuvontaan, ja niiden kehittäjät pääsevät lähempään yhteistyöhön sekä viranomaisten että potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Myös alan viranomaisten tieto hevostalouden erityispiirteistä lisääntyy. Hyödynsaajia ovat myös lannan vastaanottajat ja jatkokäyttäjät, kun koko lantahuoltoketju tehostuu. Hanke tuottaa materiaalia, kehittää simulaatiomalleja ja hankkeessa järjestetään seminaareja ja työpajoja. Tulokset ja toimenpiteet ovat skaalattavissa koko alaa koskeviksi ja hankkeen tavoitteena on edistää niiden leviämistä koko maahan.

Hankkeen yhteiskunnallinen hyöty näkyy ravinne- ja mikrobivalumien vähentymisenä sekä niin paikallisten kuin kauempanakin valuma-alueella sijaitsevien (Itämeri) vesistöjen parempana laatuna ja puhtautena. Hankkeen toimenpiteet luovat positiivista mielikuvaa hevosalasta ympäristövastuullisena toimijana. Talliyrittäjät saavat imagoarvoa ympäristön hyväksi tekemistään toimista. Alan yritysten kannattavat toimintaedellytykset tai paranevat.

Hankekausi 1.1.2023 – 29.2.2024. Hankkeen on rahoittanut Nesslingin Säätiö.

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö