Yleinen

Ratsastusterapia itsenäisenä ja vaikuttavana terapiamuotona

Tiedote 29.8.2022 Suomen Ratsastusterapeutit ry

”Kaikki hevosavusteisuus ei mene samaan pakettiin”

Tällä hetkellä trendinä on luonnon ihmiselle aikaansaama hyvinvointi, sekä sen kuntoutuksellinen vaikutus.
Hevosavusteisten toimintojen ja ratsastusterapian välinen ero hämärtyy nimikkeistön runsauden johdosta,
jolloin kuluttajan on vaikea arvioida toiminnan laatua pelkän nimikkeen perusteella. Koulutusten sisällöt
sekä pituudet vaihtelevatkin runsaasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti, eikä maksajataho välttämättä
ole tietoinen koulutuksen pituudesta. Kouluttamaton palvelujen tuottaja tai väärin kohdennettu palvelu
voivatkin saada aikaan asiakkaan oireiden pahenemista. Tässä kirjoituksessa haluamme selkeyttää palvelua
ratsastusterapian osalta.

Ratsastusterapiaa toteuttaa koulutettu ratsastusterapeutti, joka on suorittanut vähintään AMK- tutkinnon
(210 op, sosiaali- tai terveysalalta) lisäksi kolmivuotisen (52 op) ratsastusterapiakoulutuksen ja on
oikeutettu käyttämään Ratsastusterapeutti SRT®- nimikettä (PRH suojattu). Nämä opinnot antavat
ratsastusterapeutille valmiudet tehdä kuntoutujalle ratsastusterapeuttisen arvion fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta, valita sopiva terapiahevonen, varusteet sekä
työskentelymenetelmät terapian toteuttamiseen. Koulutus on näyttöön perustuvaa teoreettista opiskelua
sekä ohjattua harjoittelua, johon opiskelijat valitaan pääsykokeiden kautta. Ratsastusterapeutin
toteuttamana kuntoutus on suunnitelmallista, turvallista ja sen vaikuttavuutta jatkuvasti arvioivaa.
Ratsastusterapia dokumentoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Ratsastusterapiassa yksi merkittävä tekijä on hevosen ja kuntoutujan välinen liikevuorovaikutus, eikä sitä
voi korvata muulla kuntoutusmuodolla tai tuottaa mekaanisesti. Kukin terapeutti kouluttaa hevosensa
eettisesti kestävällä tavalla ja asiakaskuntansa tarpeet huomioiden. Kun koulutus tehdään oikein, se vie
aikaa noin yhdestä kolmeen vuotta.

Ratsastusterapia on ollut osa terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta 1990-luvun alusta
lähtien ja luokitellaan nykyisin itsenäiseksi terapiamuodoksi. Ratsastusterapiaa ostavat Kelan lisäksi muun
muassa perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, vakuutusyhtiöt ja itsemaksavat asiakkaat.
Palveluiden ostajat kilpailuttavat ratsastusterapian laadun ja hinnan hankintalain mukaisesti sekä seuraavat laadun toteutumista auditoimalla palveluntuottajia. Suomessa on yli 200 koulutettua ratsastusterapeuttia kattaen maantieteellisesti jokaisen sairaanhoitopiirin. Ratsastusterapiaa tuottavat pääasiassa pienet yritykset tai itsenäiset ammatinharjoittajat koulutetun terapia-avustajan sekä koulutetun terapiahevosen kanssa tiiminä.

Suomen ratsastusterapeutit ry on jo kolmen vuosikymmenen ajan ollut mukana alan tutkimuksissa,
kehittämässä kansainvälistä termistöä ja alan eettistä ohjeistoa. Yhdistys on osallistunut alan tieteellisiin
kongresseihin ja projekteihin kehittääkseen jäsenistönsä laadullista osaamista. Ratsastusterapia-kirja (PSkustannus) valittiin viikon tietokirjaksi ilmestyttyään (2011) ja sen artikkelikokoelma on käännetty
englanniksi. Ensimmäinen alan suomalainen väitöskirja on työn alla.

Ratsastusterapia tulee jatkossakin huomioida itsenäisenä terapiamuotona kuntoutuksen kentällä.

29.8.2022 Suomen ratsastusterapeutit ry/Hallitus