Ajankohtaista

Kuiviketurpeelle tarvitaan korvaajia – kuivikehuolto on turvattava muutoksen keskellä

Luonnonvarakeskuksen tiedote 7.9.2023: Kuiviketurpeen tarjonnan ennustetaan puolittuvan seuraavien viiden vuoden aikana. Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksen mukaan tarve uusille turvetta korvaaville ja täydentäville materiaaleille on suuri. Kuiviketurpeen saatavuus on turvattava, kunnes korvaavia vaihtoehtoja on aidosti saatavilla.

Turve on Suomessa kotieläintiloilla paljon käytetty kuivikemateriaali erityisesti sen hyvien kuivikeominaisuuksien, saatavuuden ja kilpailukykyisen hinnan vuoksi. Ilmasto- ja ympäristösyistä aiheutuu kuitenkin paineita turpeen käytön vähentämiseksi.

Turvetta käytetään vuosittain noin 1,3 miljoonaa kuutiota kotieläinten kuivikkeena. Luken selvityksessä ennustetaan, että kuiviketurpeen tarjonta lähes puolittuu seuraavan viiden vuoden aikana. ”Mikäli ennuste toteutuu, uusia turvetta korvaavia ja täydentäviä materiaaleja tarvitaan kiireesti täyttämään tämä vaje”, tutkija Katariina Manni Lukesta sanoo. Asian kriittisyyttä korostaa se, että ainakin tällä hetkellä on pulaa myös paljon kuivikemateriaaleina käytetyistä kutterista ja sahanpurusta, joita ohjautuu energiantuotantoon. Monien kuivikemateriaalien saatavuutta pitää parantaa huomattavasti, mikäli niitä aletaan laajemmassa mittakaavassa käyttää kuivikkeina.

Kuivikehuollon turvaaminen kotieläintuotannon perusta

Eläinten terveydelle keskeinen kuivikehuolto on pystyttävä turvaamaan joka tilanteessa. Selvityksen mukaan ensisijaisesti on huolehdittava hyviksi koettujen kuivikemateriaalien saatavuudesta vähintäänkin siihen saakka, kunnes niille on olemassa toimivia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, joiden saatavuus on riittävä. Erityisesti kuiviketurpeen saatavuus tulee turvata, kunnes korvaavia vaihtoehtoja on aidosti saatavilla.

Kuivikemateriaalien saatavuuden turvaamisen lisäksi on huomioitava niiden kustannusvaikutukset. Jo nyt on nähtävissä, että kilpailun lisääntyminen eri kuivikemateriaaleista on nostanut niiden hintoja. ”Potentiaaliset materiaalit saattavat vaatia myös prosessointia ennen kuivikekäyttöön soveltumista, mikä yleensä lisää kustannuksia”, Manni sanoo. Lisäksi uusien materiaalien saaminen markkinoille vie vuosia. ”Se ei saa johtaa tilanteeseen, jossa eläinten hyvinvointi kärsii riittämättömän kuivituksen vuoksi.”

Tutkimusta ja tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan

Kuivikehuollon turvaaminen tulevaisuudessa vaatii alan toimijoiden laaja-alaista näkemystä ja hyvää vuorovaikutusta. Yhdeksi ratkaisuksi ehdotetaan alan toimijoiden kesken laadittavaa kuivikehuollon tiekarttaa. Tulevaisuudessa saatetaan tarvita myös nykyistä enemmän eri tasoilla toimivia kuivikemarkkinoita. Osa kuiviketuotannosta voi olla hyvinkin paikallista, kuten tilojen välistä yhteistyötä, osa alueellista ja osa koko valtakunnan tasolla toimivaa.

Kuivikehuoltoon liittyvät tutkimustarpeet lähtevät erityisesti eläinten pidosta ja hyvinvoinnista, käyttö- ja työskentelytavoista, kuivikkeiden tuotannon ja käsittelyn kustannuksista sekä tarvittavien koneketjujen ja prosessien suunnittelusta. Tärkeää on selvittää ne tekijät, jotka määrittävät kuivikkeiden tarjonnan ja kysynnän kohtaamista. Lisäksi on huolehdittava, että kuivikehuollon turvaaminen tapahtuu ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Luonnonvarakeskuksen selvityksessä tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti kuivikemateriaalien käyttöä ja saatavuutta sekä arvioitiin niiden lähitulevaisuuden näkymiä viiden vuoden aikajänteellä. Lisäksi kartoitettiin kuivikkeisiin liittyviä tutkimus- ja kehitystarpeita. Selvityksen toimeksiantajana toimi MTK, jonka lisäksi muut mukana olevat ja rahoitukseen osallistuvat yhdistykset olivat Bioenergia ry, Maitovaltuuskunta, Maitoyrittäjät ry, Pihvikarjaliitto ry ja Suomen Broileryhdistys ry. Selvityksen suomenkielinen raportti julkaistaan 7.9.2023 ja englanninkielinen raportti myöhemmin syyskuun aikana. Raportit julkaistaan Luken raporttisarjan julkaisuina ja ne tulevat saataville mm. hankkeen nettisivuille: https://www.luke.fi/fi/projektit/kuivikeselvitys

Lisätietoja:

Kuivikeselvityksen nettisivu: https://www.luke.fi/fi/projektit/kuivikeselvitys

Katariina Manni, katariina.manni@luke.fi, p. 0295 322 204
(selvitystyön päävastuu, nautojen kuivikemateriaalit)

Heidi Högel, heidi.hogel@luke.fi, p. 0295 322 443
(siipikarjan kuivikemateriaalit, kuivikeselvityksessä tehdyt kyselyt)

Markku Saastamoinen, markku.saastamoinen@luke.fi, p. 0295 326 509
(hevosten kuivikemateriaalit)

Lilli Frondelius, lilli.frondelius@luke.fi, p. 0295 326 086
(lantapohjaiset kuivikemateriaalit)

Arto Huuskonen, arto.huuskonen@luke.fi, p. 0295 326 149
(nautojen kuivikemateriaalit)