Simuhepo – Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan

Hankkeen tavoitteena on lisätä simulaatiomallinnuksen avulla hevostallien pitäjien tietoisuutta ympäristönhoidosta sekä vähentää ravinne- ja mikrobivalumien määrää vesistöihin.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja muiden organisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettua ympäristötietoa sekä lainsäädännön vaatimuksia jalkautetaan hevosalan toimijoille aktiivisen vuoronvaikutuksen ja virtuaalisen simulaatiomallinnuksen avulla ja edelleen käytännön toimenpiteiksi pilottikohteiksi valituilla alueilla ja hevostiloilla.

Hankkeen tuotoksena tallien haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät ja lannan loppukäyttäjien ja hyödyntäjien välinen yhteistyö lisääntyy. Lannan käsittelyssä ja lantalogistiikassa syntyy toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Ravinteiden ja terveydelle haitallisten mikrobien pääsy valuma- ja hulevesien mukana vesistöihin ja muuhun ympäristöön tehostuu tietoisuuden lisääntyessä edullisista vesienkäsittelyratkaisuista sekä toimintatavoista, joilla on positiivinen vaikutus myös hevosten hyvinvointiin. Hevosalan ympäristövaikutuksia käsittelevien tutkimusten ja hankkeitten tuloksia ja lainsäädännön vaatimuksia saadaan uudella tavalla jalkautettua tehokkaasti tilatasolle simulaatiomallinnusta hyödyntämällä.

 Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät hevostenomistajat ja tallinpitäjät, jotka saavat kohdistettua neuvontaa ympäristöasioista. Kunnat ja niiden ympäristöviranomaiset saavat tietoa edullisista ratkaisuista sekä simulaatiomalleista tehokkaan työkalun ympäristöneuvontaan, ja niiden kehittäjät pääsevät lähempään yhteistyöhön sekä viranomaisten että potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Myös alan viranomaisten tieto hevostalouden erityispiirteistä lisääntyy. Hyödynsaajia ovat myös lannan vastaanottajat ja jatkokäyttäjät, kun koko lantahuoltoketju tehostuu. Hanke tuottaa materiaalia, kehittää simulaatiomalleja ja hankkeessa järjestetään seminaareja ja työpajoja. Tulokset ja toimenpiteet ovat skaalattavissa koko alaa koskeviksi ja hankkeen tavoitteena on edistää niiden leviämistä koko maahan.

Hankkeen yhteiskunnallinen hyöty näkyy ravinne- ja mikrobivalumien vähentymisenä sekä niin paikallisten kuin kauempanakin valuma-alueella sijaitsevien (Itämeri) vesistöjen parempana laatuna ja puhtautena. Hankkeen toimenpiteet luovat positiivista mielikuvaa hevosalasta ympäristövastuullisena toimijana. Talliyrittäjät saavat imagoarvoa ympäristön hyväksi tekemistään toimista. Alan yritysten kannattavat toimintaedellytykset tai paranevat.


Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Hankekausi 1.1.2023 – 29.2.2024. Hankkeen on rahoittanut Nesslingin Säätiö.

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö