Tallirakentaminen

Tallirakennuksia ja hevosen pitoa koskevan lainsäädännön lähtökohtana on hevosen hyvinvointi. Valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta (10.6.2010/588) asetetuilla hevosen pitoa koskevilla tilavaatimuksilla pyritään turvaamaan hevoselle olosuhteet, jotka eivät vahingoita hevosta eivätkä vaaranna sen terveyttä. Asetusta on täsmennetty 24.10.2013 tallin sisäkorkeuden ja karsinan koon suhteen.

Hevosen kannalta tallin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvä ilmanlaatu, riittävä tila (varsinkin karsinoiden koko) ja mahdollisuus kontakteihin muiden hevosten kanssa. Rakennuksissa ja rakenteissa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä muun muassa lujuuksien ja paloturvallisuuden suhteen sekä pelastuslainsäädännön mukaisia paloturvallisuusmääräyksiä.

Lantahuoltoa ja lantalan rakentamista säätelee ns. nitraattiasetus (931/2000). Hajajätevesiasetus (542/2003) koskee myös hevostalleja.

Vaativien rakenteiden, kuten maneesien, suunnitteluun ja valvontaan on luotu erityismenettelyjä viime vuosina sattuneiden maneesien sortumisten seurauksena. Uusi laki, joka säätelee laajarunkoisten hallien tarkastuksia, on valmisteilla (2014).

Lähde: Iinatti, Heini (2014): Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 42–63.

Materiaalit

Luku 5 – Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa

Kaaviot

Rakennuttamisprojekti

Linkit

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > rakentaminen

Lainsäädäntö > talli 2014

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > talliympäristö

Kattojenlumikuorma (ymparisto.fi)