Lähtökohtana hevosen hyvinvointi

Hevosen terveyden ylläpitäminen sekä fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet on otettava huomioon hevosen pidossa vähintään eläinsuojelulain (247/1996) edellyttämällä tavalla. Em. tarpeet perustuvat hevosen ominaisuuksiin ruohoa syövänä ulkoilma- ja laumaeläimenä, joka on luotu liikkumaan. Hevosen hyvinvointi riippuu siitä, miten hyvin hevosen hoito ja ympäristö vastaavat sen tarpeita.

Eläinsuojelulain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat aluehallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi. Uusi laki on valmisteilla (2014).

Erityisesti hevosta koskevia tarkempia määräyksiä on valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta (588/2010), jota on täsmennetty 24.10.2013. Päätöksessä on esitetty hevosten pitopaikkojen minimivaatimukset sekä hevosten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä kuin myös ulkotarhaa ja laidunta koskevat vaatimukset.

Lähde: Hyyppä, Seppo (2014): Hevosen hyvinvointi. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 36–41.

Materiaalit

Luku 4 – Hevosen hyvinvointi

Kaaviot

Pitopaikan pinta-alan vähimmäiskoko kaikissa talleissa vuoden 2014 alusta

Linkit

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > hevosen hyvinvointi