Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa

Hevostaloudella on positiivisia aluetaloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, mikä kannattaa ottaa huomioon yhdyskuntasuunnittelussa. Hevosia halutaan pitää siellä, missä asutaan tai lähellä asuinalueita sekä lähellä taajamissa asuvia asiakkaita ja harrastajia. Erityyppisiä hevospalveluita tulisi olla saatavilla kohtuullisten kulkuetäisyyksien päässä ja saavutettavissa myös julkista liikennettä käyttäen.

Hevostaloustonttien ja hevosalueiden kaavoituksen ja suunnittelun lähtökohtana tulee aina olla hevosen hyvinvointi. Tilaa ulkoiluun ja liikkumiseen on oltava riittävästi, jotta hevoselle voidaan taata turvallinen ja rauhallinen elinympäristö sekä mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen.

Hevosten määrän lisääntyessä ja hevosharrastuksen suosion kasvaessa talleja rakennetaan ja vanhoja tiloja peruskorjataan hevosten käyttöön yhä enemmän. Tarvetta on sekä suuremmille yritysmuotoisille talliyksiköille että pienille 2–4 hevosen kotitalleille. Tallitonttien kysyntä erityisesti kaupunkien ja kasvukeskusten läheisellä maaseudulla on merkittävä.

Hevosurheiluun ja -harrastukseen liittyy olennaisesti myös liikkuminen ympäristössä, talli- tai hevosurheilualueen ulkopuolella, maastossa tai erilaisilla reiteillä. Liikuntapaikkarakentamisessa olisi tärkeää kiinnittää aiempaa enemmän huomiota liikuntalain tarkoittaman tasa-arvon toteutumiseen.

Lähde: Iinatti, Heini (2014): Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 42–63.

Materiaalit

Luku 5 – Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa

Kaaviot

Esimerkkejä tilan tarpeesta, taulukko 1
Esimerkkejä tilan tarpeesta, taulukko 2

Linkit

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö