Hevosen kuljettaminen ja tiellä liikkuminen

Eläinkuljetussäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvia kuljetuksia varten on tarkempia säännöksiä muun muassa tavallisimpien tuotantoeläinten kuljettamisesta ja kuljetusvälineiden vaatimuksista.

Eläinkuljetuslailla on pantu täytäntöön eläinkuljetusasetus ja säädetty eläinkuljetusasetuksen ulkopuolelle jäävistä eläinten kuljetuksista.

Eläinten suojelua koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa vahvistetaan, että kaikilla eläimillä on oltava käytössään eläinsuoja ja että niiden on saatava ruokaa, vettä ja tarpeidensa mukaista hoitoa.

Direktiivissä määritellään eläinten terveyttä koskevat vaatimukset elävien hevoseläinten liikkuvuuden jäsenvaltioiden välillä ja hevoseläinten kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta.

Jos kuljetus kestää yli kahdeksan tuntia, mm. hevosten kuljetukseen yhteisön sisällä käytettävien maantieajoneuvojen on täytettävä lisävaatimuksia.

Asetusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin pysähdyspaikkoihin, joilla yhteisössä viipyy vähintään 24 tunnin ajan esimerkiksi kotieläiminä pidettäviä hevosia.

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä.

Linjaus kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksesta hevoskuljetuksissa

Tieliikennelakia on tietysti hevoskuljetusajoneuvojen noudatettava, mutta tieliikennelaissa on myös määritelty mm. tiellä kulkevan ratsukon/valjakon kohtaamisesta. Ratsastajan ja eläimen kuljettajan on myös noudatettava ajoneuvon kuljettajaa koskevia säännöksiä. Myös liikennemerkkien määrittelemät sallitut ja kielletyt ratsastusreitit löytyvät tieliikennelaista.