Talliympäristö

Hevosten pito ja niihin liittyvä harraste- ja kilpailutoiminta on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan eli tässä tapauksessa tallinpitäjän tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristöasioiden yhteydessä kiinnitetään myös paljon huomiota eläinten hyvinvointiin.

Hevostalli tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille. Myös tätä pienempi talli on luvanvarainen mikäli siitä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille.

Huom! Kunnilla voi olla omia ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Ympäristölupaa voidaan edellyttää luparajan alittavaltakin eläinmäärältä, jos talli sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Tässä ohjeessa on esitetty hevostenpitoon liittyvää ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja keskeiset vaatimukset ja keinot pinta- ja pohjavesien pilaantumishaittojen ehkäisemiseksi. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen käytettäväksi lähinnä alueellisten ympäristökeskusten ja kuntien ympäristönsuojeluyksiköiden valvontatehtävissä. Ohjeen tarkoituksena on myös yhtenäistää lainsäädännön tulkintaa ja tiedottaa ympäristönsuojelun keskeisistä normeista kaikille hevostalouden piirissä toimiville.

Jätelaissa määritellyt yleiset velvollisuudet koskevat myös hevostalleja. Kaikessa toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimmanvähän eikä siitä aiheudu merkityksellistä vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Nitraattiasetus on annettu ympäristönsuojelulain 11 § nojalla. Se sisältää lannan varastointia ja levitystä koskevia määräyksiä ja suosituksia sekä nitraattidirektiivin edellyttämät ns. hyvän maatalouskäytännön ohjeet. Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä.

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat (14.11.2018):

Eläinjäteasetuksen tarkoituksena on estää taudinaiheuttajien ym. vieraiden aineiden siirtyminen ihmisiin ja eläimiin kuolleiden eläinten välityksellä.

Hevosten ruhot voidaan tietyin ehdoin (asetus, liite 3) hävittää myös maahan hautaamalla

Kunnan jätehuoltomääräyksissä ja mahdollisesti myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä saattaa olla määräyksiä eläinjätteen hautaamisesta.

Yhdyskuntien viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesiä koskevaa valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä sovelletaan myös hevostalleihin. Asetuksen tarkoituksena on vähentää jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta ympäristön kannalta parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla.

Tallinpitäjän tulee tarvittaessa ottaa huomioon lannoitelain määräykset mm. hevosenlannan jatko-käsittelyhankkeissa. Lakia sovelletaan sellaiseen lantaan, jota käsitellään teknisesti myyntiä varten.

Tässä asetuksessa säädetään toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta, tiedoston- pitämisvelvollisuudesta, omavalvontavelvollisuudesta, ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, laboratoriohyväksynnästä, orgaanisia lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita valmista-van tai teknisesti käsittelevän laitoksen hyväksynnästä sekä lannoitevalmisteita koskevan valvonnan järjestämisestä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä

Tässä asetuksessa säädetään lannoitevalmisteiden tyypeistä, tyyppinimiryhmistä ja tyyppinimiryhmäkohtaisista vaatimuksista, lannoitevalmisteiden laatu-, merkintä-, pakkaus-, kuljetus-, varastointi-, käyttö- ja muista vaatimuksista sekä lannoitevalmisteiden raakaaineista.

Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittamisesta, käyttöönotosta tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta asemakaava-alueella on tehtävä hyvissäajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.