Rakentaminen

Hevosten pitäminen vaatii tallirakennuksen tai pihattorakennuksen ja lantalan lisäksi riittävät tarhausmahdollisuudet. Rakentamista suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset laidunalueet ja ratsastukseen tai raviin tarvittavat harjoitusalueet. Rakentamisratkaisut ovat tilakohtaisia, mutta ohjeita ja tiettyjä säädöksiä on noudatettava. Rakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon niin rakennusluvan haku tai käyttötarkoituksen muutos aikaisempaan, tarvitaanko ympäristölupaa kuin nitraattiasetus ja esimerkiksi jätevesien käsittelyratkaisut.

Maankäyttö- ja rakennuslailla säädetään mm. alueiden käytön suunnittelusta ja kaavoituksesta sekä mm. hevostallin ja siihen liittyvien rakennelmien lupatarpeesta. Maankäyttö- ja rakennuslain säännökset ovat keskeisiä suunniteltaessa uusien tallien rakentamista, muutettaessa olemassa olevien rakennusten käyttötarkoitusta tai suunniteltaessa uusien hevosurheilualueiden käyttöönottoa.

Kotieläinrakennusten tulee olla MMM:n rakentamismääräysten ja -ohjeiden mukaiset. Ohjeistusta sovelletaan maaseutuelinkeinolain mukaisten investointien rahoitukseen ja sen lisäksi myös ympäristöhallinnossa.

”MMM: Hevostalouden rakennusten rakentamista koskeva asetus uusittiin

Maa- ja metsätalousministeriö on uusinut tuettavien hevostalousrakennusten rakentamista koskevaa asetustaan. Merkittävin muutos on se, että myös muusta materiaalista kuin puusta tehtävät maneesit tulivat tukikelpoisiksi.

Edellisessä asetuksessa oli tukikelpoisuuden ehtona, että maneesien uudisrakennuksen runko- ja julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, ellei erityisen painavaa syytä muuhun materiaalikäyttöön ole. Muutos lisää materiaalien välistä kilpailua maneesirakentamisessa. MMM:ssä ennakoidaan puun kuitenkin säilyvän pääasiallisena julkisivumateriaalina.

Hevostallien lantavaraston tilavuus- ja tekniset vaatimukset on MMM:n asetuksessa korvattu viittauksilla juuri voimaan tulleeseen ns. nitraattiasetukseen eli valtioneuvoston asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Nitraattiasetus nostaa selvästi lantasäiliöden vähimmäiskokoa.

Asetus tulee voimaan 1.6.2015.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
suunnittelija Kjell Brännäs p. 0295 162 331
etunimi.sukunimi@mmm.fi ”


Maneesirakentaminen ja jo olemassa olevien maneesien tarkistaminen:
Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) astui voimaan 1.4.2015.
Laki velvoittaa laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista. Arviointi on teetettävä pätevällä asiantuntijalla, jonka on osoitettava omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään ja jonka on annettava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista.