• på svenska
  • in English
  • Suomi
     

Authors

 

Project coordinator: Leena Rantamäki-Lahtinen, MTT
(phone +358 29 5317652, firstname.lastname@mtt.fi)

MTT: Maija Järvinen (edit.), Krista Kettunen (edit.), Jarkko Leppälä, Marianne Myllymäki, Risto Rautiainen, Anu Reinikainen, Tiina Reilas, Inkeri Riipi, Markku Saastamoinen, Susanna Särkijärvi, Sari Pätäri

Helsingin Yliopisto: Irina Herzon, Heljä Marjamäki

SLU: Christina Kolstrup, Stefan Pinzke, Elise Bostad, Lotta Löfqvist

LLU: Voldemars Bariss, Lana Janmere, Viola Korpa, Liene Krasovska, Liga Paula, Sandija Rivza

Web design: Mainostoimisto Synergia Oy

 

InnoEquine

 

References

 

Manure storing

Airaksinen, S. 2006. Bedding and Manure Management in Horse Stables. Its Effect on Stable Air Quality, Paddock Hygiene and the Compostability and Utilisation of Manure. Kuopio. Väitöskirja. Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet 190. 

Akseli, M. 2012. Tallitöitä helpottavat ratkaisut hevostallien suunnittelussa ja rakentamisessa. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Alho, P., Halonen, S., Kuuluvainen, M. & Matilainen, H. 2010. Hevosenlannan hyötykäytön kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulu, raportti 106. 66 s + liitteet.

Baky, A. Karlsson, E. , Norberg, I., Tersmeden, M. & Yngvensson, J. 2012. Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå – Utvärdering av torkingsanläggning och förbränningsegenskaper. JTI – Institutet för jordbruks –och miljöteknik.  JTI-rapoort: Landbruk & Industri/Agriculture & Industry, nr 411. 47 pages.

Biomassa, energiaa maaseudulle. 2013. Pelletit ja briketit. www-sivu.

Hanska, R. 2011. Hevosenlannan kompostoinnin kiinnostavuus ja kannattavuus Joensuun seudulla. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. 

Hevostallien Ympäristönsuojeluohje 4.11.2003. Ympäristöministeriön moniste 121.

Huttunen, M.J & Kuittinen, V. 2012. Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 15. Tiedot vuodelta 2011. Itä-Suomen yliopiston julkaisuja.

Huttunen, R. 2013. Kestävä talliympäristö, ympäristöystävällisen tallin malliratkaisut, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän rakennusprojekti 2011-2012. Opinnäytetyö. 85 + liitteet.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli. Pesonen, I. Virtanen, H. ja Jansson, H. (toim.) 2008.

Jansson, H. & Särkijärvi, S. 2010. 2 painos. Talliympäristöopas.

Kauppinen, P. 2005. Hevosenlannan hyötykäytön mahdollisuudet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Luonnonvarainstituutti. Huhtikuu 2005. Opinnäytetyö.

Kone pakkaa kuivikelannan kompostituubiin.

Kortelainen, Kari. 2011. Häkäpönttö tuo lisäaikaa hiilivoimalle. Tekniikka & Talous. Energia-liite. nro 3. Syyskuu 2011. 16 s.

Luostarinen, 2012. Maatilan biokaasuratkaisut. Esitys ILMASE-seminaari, Juva. 

Luostarinen, S., Logren, J., Gröönroos, J., Lehtonen, H., Paavola, T., Rankinen, K., Rintala, J., Salo, T., Ylivainio, K., Järvenpää, M. (toim.).  2011. Lannan kestävä hyödyntäminen. HYÖTYLANTA-tutkimusohjelman loppuraportti. MTT raportti  21, 164 s. 

Luostarinen, S. , Paavola, T., Ervasti, S., Sipilä, I. & Rintala, J. 2011. Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat. HYÖTYLANTA-ohjelman kirjallisuuskatsaus. MTT Raportti, 64 s.

Luostarinen, S (ed.). 2013. Energy Potential of Manure in the Baltic Sea Region: Biogas Potential & Incentives and Barriers for Implementation. Knowledge report. Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management.

Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja –ohjeet. MMM-RMO-C4, Kotieläinrakennusten Ympäristönhuolto.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 764/2009.

Motiva Oy. Biokaasun tuotanto maatilalla.

Motiva Oy. Pelletit.

Myllymäki, M. 2012 Hevosenlannan hyötykäyttö energiaksi – Suomessa ja muualla Euroopassa. Bioenergian erikoistumisopintojen kehittämistyö, kestävän kehityksen koulutusohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulu. 19 s.

Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. 2008. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli – opas vastuulliseen tallitoimintaan. 114 s.

Pusa, E-M & Ekroos, A. 2009. Ilmastonmuutos ja hevosenlanta – uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevan  lainsäädännön lähempää tarkastelua. Suomen ympäristöoikeustieteen seuran aikakauslehti. Numero 3-4/2009, sivut 10-27.

Rantala, T. 2013. Lannan energiakäyttömahdollisuudet. Esitys, Hevostilan ympäristöpäivä 18.4.2913.

Ratsastuskeskusten suunnittelu- ja rakentamisopas, Suomen Ratsastajainliitto ry, 2005.

Säikkö, R-L. 2012. Hevosenlannan nykykäyttö ja hyödyntämismahdollisuudet energiantuotannossa Suomessa. Ympäristötekniikan kandidaatin työ, Ympäristötekniikan koulutusohjelma, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 52 s. 

Särkijärvi, S. ja Saastamoinen M. Hevostilan lantahuolto. 2010. Teoksessa: Hevosyrityksen ympäristöosaaminen. (toim.Louhelainen, S). Hämeen ammattikorkeakoulu.

Turunen, H.  2013. Hevosenlanta lämmönlähteenä vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä. Opinnäytetyö. Karelia ammattikorkeakoulu, Ympäristöteknologia.

Valkonen, S. 2010. Pellavan käyttö kuivikkeena. Opinnäytetyö. Savonia ammattikorkeakoulu.

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000. 

 

Interviews (Finland):

ABC Riding stable 11.4.2013

Alpo Saukko, stable of Saku 15.2.2013 + phone interview 14.3.2013

Ben Simonsen, manor house of Savijärvi 24.10.2012

Dusse Stadigh, Primus stable 29.10.2012

Fredrik Ahlfors, Machine contracting tyres Ahlfors Ab 13.11.2012

Kalle Åberg farm, Ingå 19.8.2013

Katri Santasalo, Business name Katri Santasalo 08.2013

Maija Pakarinen, Central stable 8.10.2012

Malin Järvinen, Kerava riding school, 2.10.2012

Marjo Vainikka, Riverbank Stable 8.2.2013

Markus Eerola, Knehtilä farm 14.8.2013

Mats ja Börje Wikren, Riding farm Wikren 22.10.2012

Minna Leppälä, Peuramaa Horse, 25.2.2013

Tiina Ahlqvist, Pinewood Stables, 20.6.2012

Pontus Fagerström, Poni Haka 31.1.2013

Stig Winqvist, Trans-Horses Ky 4.10.2012

Ylä-Savo Vocational College 18.4.2013

 

Global Pellets, phone interview 4.10.2012

Armi Tukia, Environment Institute of Espoo, phone interview 4.10.2012.

Johan Sundberg, Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Uusimaa, E-mail communiqué 28.8.2013.

 

Pasturing

Eläimet luonnon- ja maisemanhoitajina. Maa- ja metsätalousministeriö 1997.

Erola, J & Saastamoinen, M. 2008. Hevoslaitumilla. Vudeka. Vaasa 2008.

Hästen som landskapsvårdare". Jordbruksverket. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet. www.sjv.se

Lohilahti, H., Lovén, L., Pajari, M. ja Sole, I. 2006. Niittyjen hoitajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä perinnemaisemien hoidosta Kolin kansallispuistossa.

Lifvendahl, Z. 2004. Fodervärde på fukltiga naturbetesmarker. SLU - Instituten för naturvårdsbiologi, Nr. 127. Uppsala.

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus – Perinnebiotoopit. Mavi 2009.

Maisemalaiduntaminen. Opas käytännön toteuttamiseen. 2007. Maa- ja metsätalousministeriö.

Miraglia, N., Saastamoinen, M. & Martin-Rosset, W. 2006. Role of pasture in mares and foals management in Europe. Nutrition and feeding of the broodmare. EAAP Publication 120. Wageningen Academic. The Netherlands. 279-297.

E. O'Beirne-Ranelagh. 2005. Managing of grass for horses. The responsible owner's guide. Cambridge Publishing Ltd, London. 398 p.

Palmgren Karlson, C. 2009. Hästen som betesdjur. Hästforskningsrapport nr. 1:2, 2009. Stiftelsen Svensk Hästforskning, 53- 55.

Partanen, H., Heikkilä, T. & Pykälä, J. (toim.) 1997. Perinnemaisemat – maaseudun rikkaus. Maa- ja metsätalousministeriö. 1997.

Pehrson, I. 1998. Betesmark. Skötselnhandbok för gårdens natur- och kulturvärden. Jordbruksverket.

Sonninen, R., Järvi., M., Huuskonen, A. & Kiljala, J. 2004. Emolehmien rantalaidunnuksen kehittäminen Oulun seudulla. MTT:n selvityksiä 60. (English abstract: Development of suckler cow grazing on the strand meadows in Oulu Area).

 

Safety

Agronet. 2008. Maatilan riskienhallinnan välineet.

Ajoneuvolaki 1090/2002.

Finanssialan Keskusliitto. Maatilojen palontorjunta.

Finlex. Asetus 7.4.2006/274. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista

Finlex. Asetus 577/2003. Asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003.

Hippos. 2013. Hevosen kuljetus. [Viitattu 12.9.2013].

Kaimio, T. 2004. Hevosen kanssa.

Kuikko, T. 2006. Työturvallisuus ja sen valvonta. Talentum. Hämeenlinna.

Kuluttajavirasto. Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004.

L 998/1993. Laki nuorista työntekijöistä 998/1993.

Lamminen, P., Hilli, A. & Greus, T. 2010. Maatilatalousyrittäjien hevostapaturmat. Maataloustieteen päivät 2010.

Leppälä, J. 2012. Tapaturmien torjunta hevostiloilla. Valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät. HAMK. PP-esitys. Julkaistu internetissä: http://www.hevosyrittaja.fi/hevosyrittajapaivat.asp

Leppälä, J., Murtonen, M., Suokannas, A., Lehto, M., Sinisalo, A. & Suutarinen, J. 2008. Maatilan Turvallisuuden Johtaminen – Riskien Tunnistamisen ja Arviointivälineiden Kehittäminen (Abstract: Farm Safety and Security Management – Development of Farm Risk Identification and Evaluation). MTT:n julkaisuja 126.  Vihti. MTT.

Liikenneturva. 2013. Ratsukot.

Luttinen, A. 2009. Hevostallien työturvallisuus. SHKL 3/2009.

Maantielaki 503/2005.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki 1026/1981.

Mela. 2011. Hevosenhoito turvalliseksi. Turvallisesti työssä – opas. Mela. Espoo.

MMM:n asetus 764/2009. Tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista.

Neuvoston direktiivi 89/654/ETY: Työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12.6.1989. Toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä.

Pelastuslaki 379/2011.

Pesonen, I. Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.). Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli – opas vastuulliseen tallitoimintaan. Equinelife – hanke. Agropolis Oy. Forssa.

Piminäinen, K. Hevoset ja työturvallisuus – turvallinen työskentely hevosten kanssa. Työturvallisuuskeskus. 64 s.

Rautiainen, R. & Kivikoski, T. 1992. Maatilan työturvallisuus. Mela. Helsinki. 192 s.

Rissanen, T. 2013. Työturvallisuus hevosalan toimijan arjessa - Hyvät käytännöt ravitalleilla. Opinnäytetyö. HAMK.  Mustiala.

Sigurjónsdóttir ym. 2003. Social relationships in a group of horses without a mature stallion.

Suomen ratsastajainliitto. 2013. Hevoskuljetus vaatii paljon tietoa ja taitoa! - sekä asianmukaiset varusteet. Julkaistu internetissä: http://www.ratsastus.fi/ratsastustietoa/hevonen_liikenteessa Viitattu: 12.9.2013.

Suureläinpelastus (SEP).

Terveydensuojelulaki 763/1994.

Tieliikenneasetus 182/1982

Tuomarinkylän ratsastuskoulu. 2008. Täyttä laukkaa. Tuomarinkylän ratsastuskoulun juhlakirja. Tuomarinkylän ratsastuskoulu. Helsinki.

Työterveyshuoltolaki 1383/2001.

Työterveyslaitos: Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky)

Työturvallisuuslaki 738/2002.

Viitala, J. 2012. Hevosyrittäjillä puutteita vakuutusturvassa. Maaseudun tulevaisuus 23.11.2012. 

Virtuaalikylä. 2013. Hevosalaa koskevia turvallisuuteen liittyviä opinnäytetöitä.

VNp 588/2010. Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010.

VNa 403/2008. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008.

VNp 85/2006. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 85/2006.

VNa 715/2001. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001.

VNp 976/1994. Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 976/1994.

VNp 1407/1993. Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407/1993.

VNp 421/1989. Vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä 421/1989.

http://www.proagriaoulu.fi/files/hevosagro/hevosten_kuljettaminen_yhteenveto.pdf

Interviews (Finland):

Tiina Lahtinen, ratsastusterapeutti, FysioJärvenpää. Lahtinen, T. 2012. Haastattelu 28.11.2012. Stonehill stables. Järvenpää.

 

Horse welfare and health

http://www.shkl.net/lehti/vanhat-artikkelit-1990-2006/kuljetuskuume-uhkana-pitkilla-matkoilla/

Pitkänen, E. 2009. Hevosten terveydenhuolto. [url]

Pleasant, S. ym. 2007. Health Care for Horses. [url]

http://portal.mtt.fi/portal/page/portal/nurmiyhdistys/Julkaisut/Hevosten_nurmirehu/6898BF9AB81239B6E040A8C0023C042D

Saari, S. ym. 2006. Elinympäristönä hevonen.

http://www.luontoaidinhevoset.com

www.safergrass.org

http://www.hevoseni.fi

http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/5jQzRaTfE/1_laidunnus.pdf